Follow

Postanowiłem spróbować przenieść się z xorg na waylanda i widzę problem, tzn. mój ulubiony odtwarzacz Qmmp tkwi w lewym górnym rogu i nie mogę go przenieść. Wracać na sesję Xorg?

· · Web · 1 · 0 · 0

@mkljczk dziwne. Desktopowe środowisko waylandowe powinno mieć włączonego XWaylanda, który pozwala aplikacjom napisanym pod X normalnie działać. Prawdopodobnie błąd Qmmp.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!