Skoro rząd finansuje szczepionki z pieniędzy podatników, uważam że oprogramowanie w mikrocipach w tych szczepionkach powinno być dostępne na wolnej i otwartej licencji.

@mkljczk W imieniu Towarzystwa Miłośników Polszczyzny na Fedi przyznaję Panu Marcinowi nagrodę Złotego Kulfona roku 2021 za ułańskie użycie słowa »mikrocipa«.
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Follow

@kmic Chciałbym wskazać, że już w końcówce ubiegłego roku ostrzegałem przed mikrocipami znajdującymi się w szczepionkach.
polskijutub.mkljczk.pl/videos/

· · Web · 1 · 0 · 2

@kmic Usunięcie zapewnienia o braku tych mikrocipów z rządowej strony jest niepokojące.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!