Follow

Krytykował "cwelostwo na uniwersytetach". Właśnie dostał 200 tys. zł na "rozwój mediów"
(mowa o Konradzie „Należy ocenzurować internet. Wolność na tym nie ucierpi. Facebooka należy zastąpić państwową stroną” Smuniewskim)
wyborcza.pl/7,75398,27046286,c

· · Web · 3 · 3 · 1

Wrzucam jeszcze raz, chyba to ja jestem tym „jednym znanym korwinistą” xD

przy czym nie uważam się za niego, oczywiście
jeszcze jak już robię smuniewski-posting to macie kolejne złoto xD

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!