@mkljczk ciężko mają ci aktywiści... Nie mogą po prostu kupić Kindle... Są dyskryminowani!

@smigol lewicowi nie mogą bo później muszą tłumaczyć się z kupowania co roku najnowszego ajfona tym że nie ma etycznej konsumpcji w kapitalizmie

@mkljczk należy utworzyć zbiórkę na obalanie kapitalizmu.

@smigol @mkljczk Po co zbiórkę? Od razu wszystkich do łagrów, jak za czasów świetności.

@szymek @mkljczk nie chce mi się, najpierw założę zbiórkę na łagry.

@smigol @szymek @mkljczk no ja mam Kindla - i pyk! wasze teorie obalone :3

SZYMEK TY TO MASZ FANTAZJE, CO ZA WARIAT!!

@mkljczk @smigol @szymek "ciężko mają ci aktywiści... Nie mogą po prostu kupić Kindle... Są dyskryminowani!" no nie żebym był jakimś aktywistą, ale.. 🤐 ale czuję się w obowiązku wystąpić w ich obronie > . < :D

@pepemao @mkljczk @szymek nawet nie wolno żartować bo jakieś dyskusje sobie ktoś urządza

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!