To już przestaje być śmieszne...

RT @TheGreatBoro

"Kiedy przyszli po zaradnych, nie protestowałem." Czy czeka nas nowy Holokaust? Słowo "libek" to praktycznie kalka wydarzeń z 1933 roku w Niemczech.

🐦🔗: twitter.com/TheGreatBoro/statu

@piotrsikora Jeżeli się używa jakiegoś słowa-wytrycha, ktorego oczywistą intencją jest wskazywanie wroga lub w najlepszym wypadku okazanie lekceważenia, to tak się właśnie kończy.

@mkljczk @[email protected] @piotrsikora A Ty się identyfikujesz jako "libek" , że sie wypowiadasz w kwestii czy to nie-obraża ?

@jeder zresztą posłuchaj kuców to usłyszysz od nich że narodowcy to najgorsze lewaki które niczym nie różnią się od razemków
@[email protected] @[email protected] @piotrsikora

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!