Follow

próbowałem 476 różnych dlli aż zadziałało lgup, jednak jestem przyzwyczajony do pixela gdzie łatwiej się pozbierać jak coś popsuję

· · Web · 1 · 0 · 2

@xue oczywiście oprogramowanie do przywracania oficjalnego firmware to wyciek wewnętrznego softu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!