Przypominam, że należy ocenzurować internet, to forma zabezpieczenia naszego bezpieczeństwa. Wolność na tym nie ucierpi

Twittera należy zastąpić państwową stroną. Państwo powinno mieć monopol, jeśli chodzi o zbieranie informacji o obywatelach, a nie konkurować z amerykańskimi korpo

Follow

napisałem to samo na twitterze i jestem przekonany że będzie pod tym więcej like niż Smuniewski gdy to napisał

· · Web · 1 · 0 · 1

na najkorzystniejszym dla niego screenshocie jaki się zachował miał tam 37 like, ja już mam 38 xD

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!