Przypominam, że należy ocenzurować internet, to forma zabezpieczenia naszego bezpieczeństwa. Wolność na tym nie ucierpi

Twittera należy zastąpić państwową stroną. Państwo powinno mieć monopol, jeśli chodzi o zbieranie informacji o obywatelach, a nie konkurować z amerykańskimi korpo

napisałem to samo na twitterze i jestem przekonany że będzie pod tym więcej like niż Smuniewski gdy to napisał

Follow

na najkorzystniejszym dla niego screenshocie jaki się zachował miał tam 37 like, ja już mam 38 xD

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!