No to jeszcze raz...
Raz, dwa trzy, próba wolności słowa nr 2.

Homoseksualizm jest zaburzeniem seksualności.
Szczepionki nie są jedynym remedium na kowida.
Operacja plastyczna nie czyni z faceta kobiety, a płcie są tylko dwie.
A cenzurowanie takich wpisów to po prostu tęczowy faszyzm.

Witam po raz kolejny szanownych mastodontów. :)

I wyrazy najszczerszego braku szacunku do mazgajów zgłaszających niewygodne wpisy z braku lepszych argumentów.

@Dobromir_Sosnierz pamiętam Pana walkę z absurdami taśmowego, niemal automatycznego i przez to przekłamanego głosowania w PE w tempie robotów - świetnie Pan to pokazał i obnażył.
Czy zmieniło się coś w tym temacie od tamtego czasu? Czy eurokraci dalej swoje robią?

Follow

@barszczyk @Dobromir_Sosnierz

Wow, gratuluję poruszenia tematu innego niż jedna z czterech literek. Nie tylko tym żyjemy.

· · Web · 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!