Naszym moralnym obowiązkiem jest instalowanie ActivityPub for WordPress, gdy tylko mamy dostęp do dashboardu jakiejś instalacji WP.

@miklo Przed próbą popularyzacji tego poczekajmy aż będzie skończone wątkowanie komentarzy i najlepiej tryb używający jednego profilu, czego zresztą sporo osób oczekuje

@miklo Często do pisania jest używane kilka kont przez różne osoby i albo odwiedzający stronę nie przywiązują do tego uwagi, albo autor jest wręcz ukrywany. No ale w rozwoju wordpress-activitypub widzę niemalże zastój

Follow

@miklo Oczywiście mógłbym wymienić parę innych rzeczy, które sam chętnie widziałbym w tym pluginie, ale sam się za nie nie zabiorę, bo nie piszę w php

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!