Naszym moralnym obowiązkiem jest instalowanie ActivityPub for WordPress, gdy tylko mamy dostęp do dashboardu jakiejś instalacji WP.

@miklo Przed próbą popularyzacji tego poczekajmy aż będzie skończone wątkowanie komentarzy i najlepiej tryb używający jednego profilu, czego zresztą sporo osób oczekuje

@miklo Często do pisania jest używane kilka kont przez różne osoby i albo odwiedzający stronę nie przywiązują do tego uwagi, albo autor jest wręcz ukrywany. No ale w rozwoju wordpress-activitypub widzę niemalże zastój

@mkljczk ten tryb pojedynczy profil/agregacja profili powinien być konfigurowalny jeśli obecny stan komuś przeszkadza.
Follow

@miklo Oczywiście, natomiast na razie tej opcji w ogóle nie mamy

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!