Follow

Nestor heeft voor gedeeldleiderschap.be voor de eerste keer getgrav.org gebruikt om een website te maken voor gedeeld leiderschap. Grav is veelbelovend om snel eenvoudige websites of blogs te maken. Heb je zelf interesse? Aarzel niet om ons een offerte te vragen!

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!