Tượng phật bà Quán Thế Âm Bồ Tát bằng gỗ Nu Hương nguyên khối với chiều cao 1m2 đặt được rất nhiều vị trí hợp lý. Đây là một tác phẩm nghệ thuật mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Cầu bình an, may mắn tài lộc

Maps doanh nghiệp : goo.gl/maps/Uv6fsFemGGo
Địa chỉ: 27 Ngõ 76 Nghách 32 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
Phone: 02439.555.888 - 0932.144.888
Email: [email protected]
Website : noithatgoquy.com/tuong-phat-qu

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!