امروز تلاش می‌کنیم به هدف روزانه برای اهدای ۱۲۰۰ صدا به پروژه #آوای_مشترک موزیلا دست پیدا کنیم. با اهدای چند صدا در وقت‌های خالی، در رسیدن به این هدف مشارکت کنید.

commonvoice.mozilla.org/fa/spe

جملات فارسی تمام شد!

پروژه آوای مشترک اکنون برای زبان فارسی نیازمند جمله است. اگر وبلاگ دارید می‌توانید برخی مقالات را با پروانه CC0 به این پروژه اهدا کنید.

@DearRude @azad_on_com
فونتایی که استفاده کرده می‌دونید اسمشون چیه؟

@pouyeh
ممنونم، ولی بعد می‌دونم اون ساحل باشه.🤔

@Salizan
خواهش می‌کنم. توی تاریخچهٔ تغییراتش که این‌طور نوشته:
meidaan.com/about/changelog

@pouyeh
پس به شدت جذابه برای تیتر، بازم ممنونم.🍻

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!