توی این شش ماه واقعن داک داک گو راضی کننده بوده و کارمو راه انداخته. هر از گاهی که برای مقایسه توی گوگل هم همون عبارتها رو امتحان کردم هم تشابهات زیاد بوده و هم گاهی مواقع گزینه‌های بهتری داشته.
تنها چیزی که توش ضعیفه، وقتیه که تعداد کلمات جستجو زیاد باشه و کلمات خیلی خاصی هم نباشن. اگر کلن هم چیزی باشه که تعداد صفحات زیادی در موردش نباشه که دیگه فاتحه جستجو خونده‌س.

مثلن عبارت «پرتاب می‌شود شاعر در باد» رو اگر داک‌داک‌گو کنید، بجز چند تا صفحه نامربوط گنجور، صفحاتی در مورد باد سرد بخاری ماشین(!) و آسیب‌دیدگی پرده بکارت(!) میاره.
درحالی که گوگل اولین چیزی که میاره شعر کامل از سایت خارجی جینی‌یس و دومی هم سایت بالاترین.
(کمی پایین‌تر هم به طرز عجیبی یه توییت از دانیال جان بهزادی!)
درکل کیفیت گویا دست نیافتنیه. نه از نظر زیر‌ساخت، نه از نیروی انسانی، و نه از نظر داده‌های در دسترس، جز همون غول‌های همسان، کسی توان رقابت نداره گویا.

Show thread
Follow

البته این یه نمونه‌ی سخت بود گویا. کلن مطالبی که درموردش هست کمه ولی موارد مشابه دیگه هم بوده که یادم نیست مثال‌هاش.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!