دوست دارین یه #پادکست هفتگی در مورد #دیجی‌مون ضبط کنیم؟ گوش می‌دین؟

Follow

@danialbehzadi
من فکر می‌کردم دلیل اینکه یادم نیست ته دیجیمون چی شد اینه که اون قسمت حافظه‌م رو از دست دادم🤦‍♂️
خیلی نامردی کردن که.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!