۲۰۲۰ رو با کد تقلب هم نمی‌شه رد کرد لامصب. تف به طراح این بازی مسخره. عقده‌ای :(

Follow

۹۹ هم همونه. یه استارتاپ وطنی بودجه گرفته، بازیو کپی کرده، آت آشغال قاطیش کرده داده دستمون :(

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!