Follow

جمعه‌ها رو خیلی دوست دارم. شطرنج بازی می‌کنم. چندتا فیلم می‌بینم. رمان می‌خونم. دوستان رو می‌بینم. برنامه جمعه‌م فشرده‌تر از روزای عادیه گاهی :)

ولی وسط هفته نمی‌گم ای کاش جمعه زودتر بیاد. از تک تک روزها لذت می‌برم و این بهم این تضمین رو می‌ده که دارم راه درستی رو می‌رم.

هرچند وقت اما این احساس خستگی می‌کنم. اون روز رو درجا می‌زنم بیرون. چند ساعت هرزه گردی. جواب می‌ده. آخرین بار رفتم تجریش تا فاطمی پیاده روی. دفعه قبلش هم رفتم توچال. بی برنامه.

همین. اومدم بگم راضی ام :)

· · Web · 0 · 0 · 7
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!