Follow

دوستان لینوکسی عزیز، از چه فیلتر شکنی استفاده می‌کنید؟ که بجز تور. که راحت هم باشه راه اندازیش :)

تا الان از پروتون استفاده می‌کردم که امروز دیگه از کار افتاد :(

· · Web · 2 · 0 · 1

@rekemo
خبر خوب بگو. من خبر خوب دوست دارم. Cyberghost برای مرورگر. تور برای سرویس‌ها.

@tayyebi
خبر خوب در آینده نزدیک ولی فعلن دمت گرم موسیو طیبی :)

@rekemo geph.io
البته برای بعضی کارها که سرعت نیاز دارم از همین پولی ها

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!