از شما هم دعوت می‌کنم با اهدای صدای خودتون در پروژهٔ Common Voice شرکت موزیلا مشارکت کنید!

پیشنهاد می‌کنم در این زمینه فقط روی «زبان فارسی» تمرکز کنید چرا که مشارکت کنندگان برای سایر زبان‌ها (انگلیسی، آلمانی و...) بی‌شمارند!

📌 شما به هیچ دانش فنی برای مشارکت در روند توسعهٔ این پروژه نیاز ندارید.

commonvoice.mozilla.org/fa

Follow

@sinacarnelious
چند وقت پیش که سر زدم جمله نبود برای ضبط کردن. جمله هم اضافه کردم خودم، تایید نشد بعد یه مدت. بازبینی هم کردم متن دیگران رو. ولی بازم چیزی نیومد. یه ذره نیاز داره فارسیشو یه نفر نظارتی چیزی بکنه.

· · Web · 1 · 0 · 0

@rekemo

امروز که من خواستم مشارکت کنم جمله‌های زیادی بهم داد. به نظرم تا جملات جدید از راه برسن بیکار نمون! توی اعتبارسنجی صداهای ارسال شده مشارکت کن.. 😄 ❤️

commonvoice.mozilla.org/fa/lis

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!