آیا شما هم از این پیامک‌های تبلیغاتی عاصی شده‌اید؟
آیا دوست دارید یه اپ روی گوشی داشته باشید که تشخیص بده هرزنامه‌ها رو؟

یا مثلن یه شماره هست که هم پیام‌های مهم براتون می‌فرسته، هم اسپم. مثل دیجیکالا که وضعیت سفارش رو با همون شماره‌ای می‌فرسته که تبلیغات دری وری می‌فرسته. و شما نمی‌تونید این شماره رو کلن مسدود کنید. دوست دارین اپ پیامکتون بتونه اینا رو سوا کنه براتون؟

آیا چنین اپی براتون جذابیت داره؟ آیا توقع دیگه ای دارید ازش؟

ممنون می‌شم نظرتونو بگید. خیلی برام مهمه. خیلی.

Follow

@hosein
@danialbehzadi
@amirzlf
@iamhabenula

ممنون از نظر و پیشنهادات همه‌تون.

به زودی خبرای باحالی بهتون می‌دم در این راستا. فکر کنم با کمی زحمت و زمان بتونم بشریت رو برای همیشه از این اهریمنان نجات بدم :)

· · Web · 0 · 0 · 6
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!