مادربزرگم به زودی خواهد مرد. همه می‌دونیم که دیگه وقتش رسیده. هیشکی به زبون نمی‌آره اما همه می‌دونن. همین دیگه.

Follow

دو روز بعد از اینی که نوشتم مامان بزرگم رفت. هیچجا ازش نگفتم. عکس پروفایل سیاه نکردم. پیرهن سیاه نپوشیدم.

بخاطر از دست دادنش کلن ۵ ۶ قطره اشک ریختم. اونم یه شب قبل از مرگش بود.

چیه این آدمیزاد غیر قابل درک؟

· · Web · 4 · 0 · 2

@rekemo
خداوند رحمت کنه ایشان رو و به شما صبر بده.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!