یه سری از کسایی که رزومه فرستادن آنقدر خوشگلن که دلم نمیاد رد کنمشون :(

@rekemo
برای همین میگن عکس توی رزومه نذارین

@ebi
نه والا
واسه حالت برعکسشه که میگن ندارید :)

@rekemo
اون واسه ما زشتا هست که میگن نذارین پس :(((

Follow

@ebi
ما زشتا درونمون قشنگه، باید درونمونو بریزیم توی رزومه :)

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!