Follow

از کارهایی که برای نیمه اولِ سال داشتم ۲ تا از مهمهاش برآورده‌ شده، باقی هم پیشروی های معقولی داشتن.

یه مورد هم توی همین پاییز عملیاتی میشه و عملا باید راضی باشم.

پس چرا یه حس مزخرف در عمق وجود من هست که میگه اینا کلا مسخره بازیه و قرار نیست به این راحتیا خلاص شم از این افکار منفی؟

· · Web · 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!