17 دقیقه دیگه کلاس جدید شروع میشه.

شدیدا استرس دارم.

اولین باره میخوام چنین موضوعی رو 40 سااااعت درس بدم.

توی این موضوع اوج تجربه م کارگاه های 10 ساعته بوده و تازه اونجام بیشتر راهنمایی می کردم تا تدریس.

هیچی دیگه.

در 10 هفته آتی از من حجم انبوهی غر خواهید شنید :)

بعدش آسون میشه.

بعد تکراری میشه.

3 4 بار که این کلاسو برگزار کنم قراره بیام غر بزنم که حوصله م سر میره و اینا.

بعد دوباره کلاس جدید...غر جدید :)

Follow

@zakiyehp
خوب‌.
البته برای ۳ ۴ جلسه اول کاملا آماده‌م.
از اون به بعده که قراره تیکه پاره بشم :)

· · Web · 1 · 0 · 1

@rekemo
الان این‌جوری می‌گی. در جریانش آماده می‌شی. نگران نباش. 👊

@zakiyehp
نگران شماهام که قراره کلی غرررر بشنوید :)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!