این که شدیدا دلم می خواد دوست دختر داشته باشم اما روی هر دختری یه ایراد میذارم که ادامه ندم ارتباط داشتن باهاش رو اسمش چیه؟

@rekemo
باید بری سربازی، خودمون برات زن بگیریم.

Follow

@danialbehzadi
لطفا سلیقه منم مد نظر بگیرید :)

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!