انقدر ناپایدارم که حتی اینم منو احساساتی کرد.

همین یه قطره مهربونی ساده...

دیشبم
تماشای نصفه نیمه غروب
دیر رسیدم بهش :(

این آهای رفیق بیا بازی کنیم از کجا میاد؟!؟
یکی از نرم‌افزار های ایرانی داره از اعتماد سوءاستفاده می‌کنه یعنی؟!؟

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!