این که «مجبورم»‌ از گوگل کولب استفاده کنم، روحم رو آزار می‌ده.

خیلی زور داره بعد از این همه بوق و کرنای بیام برم سراغ خدمات گوگل.

Show thread

دو نفر شدن. دارن آلمانی چت می‌کنن. استاد هم می‌زنه تو گوگل-ترنسلیت و برای مام می‌گه.
جا داره منم یه بندازم اون وسط سکان رو در دست بگیرم. :ablobgrimace:

Show thread

توی این شش ماه واقعن داک داک گو راضی کننده بوده و کارمو راه انداخته. هر از گاهی که برای مقایسه توی گوگل هم همون عبارتها رو امتحان کردم هم تشابهات زیاد بوده و هم گاهی مواقع گزینه‌های بهتری داشته.
تنها چیزی که توش ضعیفه، وقتیه که تعداد کلمات جستجو زیاد باشه و کلمات خیلی خاصی هم نباشن. اگر کلن هم چیزی باشه که تعداد صفحات زیادی در موردش نباشه که دیگه فاتحه جستجو خونده‌س.

یه سری سایتا هستن برای جستجوی داخلی هم از گوگل استفاده می‌کنن. الان رفته رو مخم که این رو هم بزدایم :)

به افراد جدید آدرس پروتون-میل رو می‌دم ولی ثبت‌ نام کردنا هنوز با جیمیله عمومن. مشکل اینه که پروتون به من ۵۰۰ مگ فضا کلن داده و خب این کسب و کارها و باقی فعالان اگر بخوان ایمیل بدن،‌ سه سوته پر می‌شه. فکر می‌کردم موتور جستجو رو سختتر بتونم جایگزین کنم، اما ایمیل داره بیشتر درد سر می‌شه.

باید دوباره گزینه‌های دیگه رو بررسی بکنم. شایدم بتونم یه جوری حساب پروتونم رو ارتقا بدم.

در کل همچنان درحال ... .

و البته که هرچقدر هم من مصر باشم در استفاده از ، جهان دسیسه‌ای رو می‌کنه و مانع می‌شه.
امشب این رفیق کلن باز نمی‌شه از اینجا که منم. از منحرف شدم متاسفانه :(

در تمام این چند ماه اصلن و اصلن حواسم به گوگل آنالیتیکز نبود. و حقیقت تلخ اینه که دچار تردیدم کرد. تنها راه شناختن و یافتن سلیقه‌ی مخاطبای بلاگمه.
و حتی جرقه‌ی چیز بزرگتری توی ذهنم خورده. آیا بگردم دنبال جایگزین و یا یه قدم برم جلوتر و کلن از چنین چیزی استفاده نکنم؟ اینجوری شاید مطالب بازدید-خور کمتری داشته باشم ولی محرک اصلی حرفیه که دارم و نه چیزی که مخاطب دنبالشه.

این‌ها هم از قبل شروع شده و ادامه می‌دمشون، در صورت امکان پررنگ‌تر:
-
-

چند ماهه دارم گوگل رو از زندگی روزمره‌م حذف می‌کنم آروم آروم.
امروز اولین ارسال و دریافت ایمیل با یه حساب غیر گوگلی رو داشتم. خوشحالم :)

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!