Starter dagen med å lese på senga. Anbefaler kapittel 2, om behovet for å måle og sammenligne, og om hvordan latterliggjøring bidrar til å sementere den svært problematiske tanken om at størrelse, manndom og makt henger sammen.

Follow

@forteller har ikke lest boka. Jeg synes imidlertid det er artig å tenke på at romerne anså stort utstyr som et tegn på manglende sivilisasjon - man var ute av stand til å kontrollere seg om man hadde for mye.

Størrelsen varierer, men hva det betyr er avhengig av kulturell kontekst.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!