Follow

@tamperehacklab Vinkki: kun teidän etusivulla on jo linkki tähän Mastodon-profiiliin, niin siihen linkkiin kannattaa lisätä HTML-attribuutti rel='me' (eli siitä tulisi muotoa <a rel='me' href=...). Kun tekee näin niin Mastodon lisää automaattisesti "verifioitu"-merkin teidän profiilin nettisivu-urlin kohdalle joka varmistaa että tämä on "aito" Tampere Hacklabin Mastodon-käyttäjä.

(esimerkkinä voi katsoa vaikka minun profiilia ja vurpo.fi:n HTML:ää)

· · Web · 1 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!