หลัง ๆ มา บริจาคเสียงเข้า common voice อย่างเดียว -_- แทบไม่มีเวลาไปตรวจสอบเสียงเลย

Disney Milo Murphy's Law การ์ตูนเรื่องนี้เล่นกับกฎของเมอร์ฟี (Murphy's Law) อย่างฮาจริง ๆ - -"

PyThaiASR
PyThaiASR is a Python package for Automatic Speech Recognition with focus on Thai language. It have offline thai automatic speech recognition model from Artificial Intelligence Research Institute of Thailand (AIResearch.in.th).
github.com/PyThaiNLP/pythaiasr

สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ปล่อยโมเดลถอดความจากเสียงพูดภาษาไทย ความแม่นยำทัดเทียมกูเกิล blognone.com/node/124606

@veer66 ผมขอสอบถามได้ไหมครับ ตอนนี้ผมมี datatype uint32_t ที่เก็บเป็น binary 2 ตัวแปร เช่น ตัวแปร a, ถ้าผมต้องการบวกกัน แล้วเก็บในรูปแบบ binary แบบ uint32_t ชื่อตัวแปร c ผมจะทำอย่างไรดีครับ

commonvoice ช่วงนี้ผมเน้นบริจาคเสียงอย่างเดียว ทำเท่าที่มีเวลาว่าง

ช่วงนี้ commonvoice ภาษาไทยเป็นอย่างไรบ้างนะ

งานค้างเต็ม โค้ด NLP แทบไม่ได้มีเวลาเขียน

ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเลย

ทำไมรู้สึก C++ ง่ายกว่า C ก็คราวนี้

ยอดการตรวจโควิดควรจะเป็นวันละ 1 แสนคนได้แล้ว ไม่ใช่วันละไม่กี่หมื่นเหมือนตอนนี้

มาช่วยกันเขียนวิกิพีเดีย Thai Linux Working Group กันครับ th.wikipedia.org/wiki/Thai_Lin

NLP ประจำวัน
ไม่เท่ากับ
ผู้กำกับโจ้ => ['ผ', 'ู', '้', 'ก', 'ำ', 'ก', 'ั', 'บ', 'โ', 'จ', '้']
ผู้กํากับโจ้ => ['ผ', 'ู', '้', 'ก', 'ํ', 'า', 'ก', 'ั', 'บ', 'โ', 'จ', '้']
ต่างกันที่ " ำ "

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!