ในฐานะผมทำ NLP ขอประกาศว่า ผมจะไม่รับงาน NLP ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง หรือ งานที่ทำให้ความรุนแรงความขัดแย้งการเมืองเพิ่มสูงขึ้น เทคโนโลยีควรพามนุษยชาติเดินหน้าไปในทางเจริญยิ่งขึ้น เพื่ออนาคตของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ไม่ใช่ในทางกลับกัน

at Thailand. We have a community for natural language processing at Facebook group and It born from a open source software for natural language processing and open data.
If you interested, you can join at facebook.com/groups/thainlp/

You are welcome. Thank you.

Why I reported a fake account to Facebook then Facebook not ban a fake account? or Facebook support a fake account 🤔 (Facebook thailand)
@facebook

ทำ Zero-shot classification ข้อความภาษาไทยง่าย ๆ ด้วย transformers + Python python3.wannaphong.com/2021/02

อินเทอร์เน็ตเสมือนน้ำหมึกปากกา พอเขียนลงไปแล้วยากที่จะลบออก

Why thai gov not use OpenDocument Format?
I am not known.

PinePhone Community Edition จบลงไปแล้ว ต่อไปคงหาซื้อยาก ...

ประวัติศาสตร์อันยาวไกล ปี 2547 OpenOfficeTLE 1.1.2

ผมกำลังทำหน้าเว็บแนะนำ open source และการร่วมพัฒนา open source ของไทยให้กับผู้สนใจทั้งมือใหม่และคนนอกสายอยู่ครับ ท่านสามารถไปร่วมพัฒนาได้ที่ github.com/wannaphong/guide-to

เปิดโลกโอเพนซอร์ซ – แพลตฟอร์มอาสาสมัครที่อาจไปไกลกว่าแรงผลักจากทุนนิยม themomentum.co/the-economics-o

ไป ๆ มา ๆ โปรแกรม bookmark ที่ชอบสุด คือ Zotero ... ถึงจะใช้งานผิดประเภทหน่อย แต่มันจับภาพหน้าจอเว็บไว้ได้ แถม note ใส่ว่าใครอะไรอย่างไรได้ด้วย ...

WangchanBERTa โมเดลประมวลผลภาษาไทยที่ใหญ่และก้าวหน้าที่สุดในขณะนี้ by VISTEC-depa AI Research Institute of Thailand t.co/70OKyOFDJ4?amp=1

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!