Follow

ถ้าประชาชนสามารถแสดงพลัง กดดันผู้แทน สส. ในเขตเลือกตั้งของตนได้คงดี ประมาณว่าถ้าผ่าน ลงสมัครคราวหน้าจะไม่เลือกหรือจะลงชื่อถอดถอนภายหลัง

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!