Follow

Finnish politics in Finnish 

Turhauttavaa. Gallup-johtaja ottanut sivun Sipilän pelikirjasta, eikä sano mistään mitään.

, wanha työväenpuolue ei sano ilmastonmuutoksesta mitään, koska autot kuuluu teille ja savut tehtaiden piippuun.

Ja pettää aina. Luulisi kaikkien jo ymmärtäneen, kun Sipilä vanha dramaturgi kyselemättä tovereiltaan otti ja erotti hallituksen varmistaakseen edes jonkinlaisen vaalimenestyksen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!