Bolsonaro wydziera się na ekologów, a USA i Chiny po cichu rabują Amazonię
krytykapolityczna.pl/swiat/pok…

Panika na planecie podobnej do Ziemi. Namierzył ją gatunek, który jedną już zrujnował - mobile.aszdziennik.pl/127497

Chcemy mieć wodę, musimy mieć lasy górskie. Tymczasem Fundusz Leśny dopłaca do ich wycinki
krytykapolityczna.pl/kraj/wyci…
Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!