Follow

“Nie bać się tego, choć czasem mnie samego to denerwuje, że czasami informacja musi być oczywista. Jeżeli sądzimy, że w XXI wieku wszyscy wiedzą, że dwa razy dwa jest cztery, mylimy się”.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!