Show more

"DNA seen through the eyes of a coder" or "If you are a hammer, everything looks like a nail"

ds9a.nl/amazing-dna/

A short motion timelapse movie by Alexandr Kravtsov, August - October, 2013.

vimeo.com/76440793

"Wspinanie to rodzaj twórczości, odrzucenie tego, co utarte, uznane, bezpieczne. Alpiniści są ludźmi twórczymi, obdarzonymi intuicją. Rozumieją strukturę ściany skalnej. Wyobrażają sobie i analizują każdy ruch, jego konsekwencje. W ścianie, tworzą dzieło. Wśród alpinistów jest nadreprezentacja matematyków i fizyków. Oni mają szczególne wyczucie symetrii i rytmu. Wspinanie się wymaga trzymania rytmu... jak w tańcu." - z wywiadu z Michałem Jagiełło

wyborcza.pl/duzyformat/1,12729

If you find yourself in Spain I'd say skip the cathedrals and go find a wolf. Spain's wildlife has yet to receive the attention it deserves and the Iberian wolf. Spain offers one of the finest chances to see wild wolves, not only in Europe, but also in the world.

gizmodo.com/visit-spain-see-wo

Nowa wersja Leisure 4.0.2, nazwa kodowa Camilla, wydana! Czytaj więcej w języku angielskim: reddit.com/r/gridcoin/comments

Pobierz aktualizację z github.com/gridcoin-community/

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!