Xosé M.✅ is a user on mstdn.io. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Xosé M.✅ @xosem

periodistas "deportivos" dando leccións de 😂😂😂 O máis e cínico desde a última frase de Rafael Hernando ⚽