Xosé M.✅ is a user on mstdn.io. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Xosé M.✅ @xosem
Follow

Estou a ver un documental sobre os mitos en Creta en lugar de ver a semi da CM de fútbol. Ahí lo dejo.