Follow

Veño de facer deporte e TIVEN UN MOMENTO DE EPIFANÍA!!! O propio , desde unha silveira ardendo, explicoume a diferenza entre e software

Poreino no pad de termos que ten @elbinario

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!