Xosé M.✅ is a user on mstdn.io. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Xosé M.✅ @xosem
Follow

Veño de facer deporte e TIVEN UN MOMENTO DE EPIFANÍA!!! O propio , desde unha silveira ardendo, explicoume a diferenza entre e software

Poreino no pad de termos que ten @elbinario