Xosé M.✅ is a user on mstdn.io. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Xosé M.✅ @xosem
Follow

Chego a casa e tiven outro momento !!!! escoitando a Ada Colau na radio.

Vou iniciar unha rolda de financiamento do meu proxecto dunha app tras copiar/pegar un par de mockups da interface de usuaria, uns diagramas con debuxos, poñer unha ligazón a GitHub, editar un plan de negocio de exemplo nalgunha web. Todo sin ter do que estou a vender. Con falar da "nube" e o "blockchain" deixarei pampos aos inversores.

Me los voy a papar.