TL;DR
Monetize the User

codigocero.com/ABANCA-leva-as-

"A idea de [XX] é axudar aos pequenos e medianos empresarios a “tomar as mellores decisións sobre como xerar oportunidades de negocio”, segundo explica Jorge Mahía, director de Márketing, Intelixencia e Dixital de [XX], que engade que o servizo é de balde e está xa a disposición dos comercios que conten cun TPV da entidade galega e mailo seu servizo de Banca Electrónica de Empresas"

Traducido:
"Mira, esto é PARTE do que sabemos dos teus clientes, queres botarlle un ollo para poder ter máis clientes e así poder saber aínda máis?"

e ademáis (e esto xa é teorizar)

"mira qué estatísticas tan chulas si lle pasamos os datos ao gugle. Pulse ACEPTAR."

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!