@xosem libro da infancia as bruxas, Roald Dahl é un dos meus escritores favoritos <3 ains pero en galego quédome con Agustín Fernández Paz
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!