➡️ benmercado.gal/market/

En teoría:
- produtos de proximidade
- de proveedores con compromisos éticos

Interesante, pero heino mirar ben para ver quen está detrás.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!