...a pedrada que levan as veciñas xaponesas na mastodon non é menor.

Non digo nada! que cada un temos a nosa! pero imaxino que deben ter o disco duro(?) a tope de imaxes de estas que andan por aquí. Non digo que sexa ilegal/amoral, digo que me parece obsesivo e si hai tantas é porque se consumen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!