Deben ser divertidos os comentarios a este artigo

oil is 'pure poison', says Harvard professor

theguardian.com/food/2018/aug/

mágoa non ter acceso a eles (ou non velos).

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!