Follow

chrome://flags/#account-consistency ➡️ DISABLED

eu utilizo , pero a sincronización utilízase do mesmo xeito

bc of this ➡️ mastodon.social/@newsbot/10077 via @yogthos

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!