🌅 bo día!

Vexo que ten bastante predicamento entre as usuarias, así que
falei con @[email protected] para que engadisen o para traducila

E xa está dispoñible, crowdin.com/translate/mastalab

así que a traballar 😉 Bota unha man si podes/queres. Só son 2000 palabras

Boa finde a todas!! 👋

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!