traducido 100% ao , xa rematei.

hosted.weblate.org/languages/g

É un cliente web para conversas
conversejs.org/

Non sei paqué, pero ahí queda. Si alguén o utiliza e atopa fallos, por favor, que mo diga. Grazas.

Thanks @jcbrand & contributors for all your work.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!