!!

teño lido descricións do sufrimento no , ex. en
xosem.gitlab.io/stalingrado-an
Misturado coa sinrazón que aporta a .

Tamén lin sobre expedicións antárticas (realidade)
"El peor viaje del mundo"
xosem.gitlab.io/el-peor-viaje-

Sobre calamidades na
"Everest 1996"
xosem.gitlab.io/everest-1996-a

... pero (historia ficcionada) alcanza niveis moi altos describindo "o que pode aguantar un humano" :blobsad: 🙈

📖

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!