eso que les "xxx xxxx" escrito por , desfrútalo durante unhas semanas e ao rematar xa vas de cabeza a mirar todo o que leva escrito 📚 😅

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!